Kapele in druga znamenja v fari Sv. Helene - Dolsko

 

Tudi kapelice, križi in ostala znamenja so odsev kulture naših prednikov.

Že v davnini, v dobi Keltov, Rimljanov pa do danes je ljudstvo postavljalo znmenja v spomin na hude čase: epidemije, turške vpade, potrese, požare, druge nesreče, romarska obeležja ...

Mnogo znamenj so postavili iz hvaležnosti, zaobljub, za povrnjeno zdravje ...

Iz krščanske kulture poznamo zidane, kamnite, lesene, po pomenu pa kužna, spominska, zahvalna, poljska, kažipotna, družinska in druga znamenja.

Naša znamenja so zelo preprosta, povezana z ljudmi, z zemljo, na kateri so nastala, se obnavljala in se seveda povečini tudi ohranila.

Postavljali so znamenja domači zidarji, tesarji in poslikali večinoma domači podobarji - slikarji. Stoje ob cestah, stezah, kažipotih, kjer so ljudje hodili, ob njih molili in vozili s konji ali voli. Sedaj je marsikaj drugače, toda znamenja - križi ostajajo vsem, vernim, nevernim, starim in mladim v spomin na preteklost in v opozorilo prihodnjim rodovom.

Vse kapele in znamenja so naša in mi smo odgovorni, da ta znamenja ohranimo, obnovimo, olepšamo zase in zanamce; to je naša dediščina, naša kultura, naše bogastvo, spoštovanje do vsega, kar imamo, dolžnost do naših prednikov, naše zgodovine in našega naroda. Bodimo ponosni na vse, kar imamo, in tudi drugi nas bodo spoštovali.

Pred znamenji: Postojte, pokrižajte se

 

LAZE:            


Križ z razpelom

To znamenje stoji sredi vasi Laze ob cesti tik pod hribom. Ta gornja pot povezuje samo hiše v vasi.

Križ je postavil Rok Kranjec (doma s Štajerskega), ki je bil velik samotar, z namenom in obljubo, da bi se tudi njegovi srečno vrnili iz Nemčije po 2. svet. vojni.

Zemljo, na kateri stoji križ, je kupil Avsec, tudi iz Laz. Ker je prvotno znamenje zob časa dotrajal, je novi lastnik zemlje Vinko Avsec z ženo Marijo leta 1995 križ v celoti obnovil. Prvotni Križani Jezus je bil dodeljen sestri Trpinovi, zdajšnjega pa je darovala Štefka Drašler. Križani je železen in tudi sveže pobarvan

 

 

Kapela Svete Modrosti (družine Gostinčar)

Po razodetju Svetega pisma je Bog poosebljena Modrost, Pravičnost in Ljubezen. Božja modrost se najbolj mogočno kaže v Božjem dejanju stvarjenja in previdnosti v skrbi za potek vesoljne zgodovine do dopolnitve stvarstva. Psalm 104 opeva Božjo Modrost, ki je ustvarila čudoviti svet. V vrstici 24 psalmist vzklika:

 

O Gospod, kako številna so tvoja dela,
vsa si naredil z modrostjo,
zemlja je polna bitij, ki si jih ustvaril.

 

Gasilski dom Laze

 

 

DOLSKO:


Sokovo kužno (tudi turško) znamenje

Kužno znamenje - imenovano tudi Sokovo, stoji oddaljeno zahodno od vasi Dolsko, kjer se odcepi južni cestni krak od glavne ceste skozi Dolsko. Nekoč je bila ta južna cesta glavna pot skozi Dolsko.

Romšak Katarina, roj. Zajc - Sokova (86 let), pripoveduje, da je bilo znamenje postavljeno že davno in v času, ko so ljudje umirali za kužnimi boleznimi. Slišala je tudi pripovedovati v preteklosti, da so znamenje postavili Italijani..??

Znamenje stoji na Žavčevi - Kovičevi zemlji.

Znamenje je bilo večkrat obnovljeno. V času župnikovanja dr. Alojza Ranta  je bilo znamenje prebeljeno, streha pa v celoti prenovljena. Pri obnovi je glavno delo opravil Martin Nemec iz Dolskega. Streho je prekril s škrilovci - “škalco”, in ta obstaja še danes. Leta 1995 je znamenje na novo poslikal slikar - samouk Marjan Lavtar iz Dolskega.

 

Pletarjeva kapela

 

Kapela stoji tik ob Gasilskem domu v Dolskem. Na levi ob zidu kapele je kamnit nabiralnik za denarne darove z vklesano letnico 1859.

Kar se je dalo zvedeti, je povedala Mimi Janežič iz Mengša, rojena Janež - pri Pletarju v Dolskem. Povedala je, da so njeni starši 1910. leta kupili hišo skupaj s kapelo. Prejšnji lastnik iz Ljubljane je imel tu nekakšno delavnico pletilstva - "štrikarijo". Njena mama in stara mama pa sta tja hodili "pobirat zanke".

Kapela je bila večkrat obnovljena: prekrita, pobeljena, poslikana itd. V kapeli je kip Marije.

Kar pomnimo, je kapela vedno vzorno urejena, okrašena in navadno v kapeli gori večna lučka.

 

Gasilski dom - slika sv. Florjana

Sliko sv. Florjana, zavetnika gasilcev, je naslikal Marjan Lavtar iz Dolskega leta 1995.

Slika je na zahodni fasadi gasilskega doma.

 

Hrvatova kapela (podrta po vojni)

Po pripovedovanju Hrvatove Mimi, poročena Godec, je lepo kapelo postavil njen oče Janez Zajc leta 1929. Istega leta je kapelo blagoslovil župnik župnije Sv. Helena - g. Rihtaršič.

Leta 1946 ali 47 pa so kapelico zaradi širitve in križišča ceste pri Hrvatu podrli. Kip Jezusa Kristusa so iz porušene kapele shranili. Mimin mož, Miha Godec, pravi, da bo postavil novo kapelo, morda nekoliko skromnejšo, in to nasproti bivše kapele na južni strani ceste, ki gre skozi Dolsko.

In res jo je postavil.

Škof Jožef Kvas je blagoslovil novo Hrvatovo kapelo.

 

Borčev križ

Po pripovedovanju Mici - Bokalove mame in sina Jožefa stoji znamenje Križanega iz časov splavarjenja po Savi. Postavili so ga splavarji v zahvalo in priprošnjo za srečno vožnjo po Savi in uspešno trgovanje. Pravita tudi, da je bila ob križu posoda - nabiralnik za denar, ki so ga splavarji darovali za srečno pot in obnavljanje večne lučke pod križem.

Znamenje je bilo verjetno postavljeno že v začetku prejšnjega stoletja, ko še ni bilo železnice in ko je bila vožnja s čolni in splavi po Savi živahna in tudi donosna za vse vrste trgovanja (les, vino, žito ...). Znamenje je bilo že večkrat obnovljeno. Bokal Mici je tudi imenovala letnico 1888. Sedanji betonski podstavek križa je bil postavljen 1942. leta. Leseni del križa je bil večkrat obnovljen. Nazadnje je hrastov les za križ daroval Ivan Vode iz Vinj. Križ pa je postavil ob priliki novega mostu čez potok Kamnico in ureditvi ceste 1991. leta Janez Selšek iz Dolskega.  Danes stoji križ tik ob mostu in stari glavni cesti skozi Dolsko, na levi strani potoka Kamnica.

Križ vzorno vzdržuje družina Bokal iz Dolskega, ki je tudi najbljižji sosed znamenja. V vseh letnih časih so ob križu vidne rože, pa tudi električna lučka osvetljuje Križanega vse leto.

Križ na pokopališču Sv. Agate