Oznanila za naslednjih štirinajst dni:MA&Scaron;NI NAMENI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Novo:&nbsp; Feniks 24. P Franči&scaron;ek Sale&scaron;ki, &scaron;kof Sv.Križ 17.00 &dagger; Marija Tekalec 25. T Spreobrnitev apostola Pavla doma 18.00 &dagger; Pavel Zver 26. S Timotej in Tit, &scaron;kofa doma 7.30 Po namenu 27. Č Angela Merici, redovnica doma 18.00 Po namenu 28. P Tomaž Akvinski, učitelj doma 18.00 &dagger; bratje in sestri družine Žnidarič 29. S Valerij, &scaron;kof doma 9.00 18.00 Ministrantske vaje &dagger; Veronika Debevec 30. N 4. NEDELJA MED LETOM doma Sv.Križ doma 7.30 9.00 10.30 &dagger; Janez Ko&scaron;ir, obl. Za farane V zahvalo 31. P Janez Bosko, ust. salezijancev Sv.Križ doma 17.00 18.00 &dagger; Ana Korim&scaron;ek, obl. &dagger; Janez Sel&scaron;ek, 7. dan 1. T Brigita Irska, opatinja doma &nbsp; 18.00 &nbsp; &dagger; Marija in Jože Smrekar, obl. 2. S JEZUSOVO DAROVANJE - SVEČNICA Sv.Križ Vinje doma 8.00 10.00 18.00 &dagger; Kristina Povirk &dagger; Globočkarjevi &dagger; star&scaron;i Mihelčič, obl. ter brat in sestra 3. Č Blaž, &scaron;kof &nbsp; doma 8.00 18.00 Obhajanje bolnikov &dagger; Janez Mihelčič in star&scaron;i, obl. 4. P Oskar, &scaron;kof &nbsp; doma 8.00 18.00 Obhajanje bolnikov Po namenu 5. S Agata, mučenka doma 18.00 &dagger; Filip in Vera Zavrl, obl. 6. N 5. NEDELJA MED LETOM doma Sv.Križ doma 7.30 9.00 10.30 Za farane &dagger; Alojz in Antonija Ribič, obl. &dagger; Cerkvenikovi iz Laz Cerkev čistijo: 30.1. &ndash; Laze 28&lt;; 6.2. &ndash; Osredke 1&lt; &ldquo;Nikoli se ne prepustite sami sebi. Vse svoje zaupanje položi samo v Boga.&rdquo; pater Pij JEZUSOVO DAROVANJE - SVEČNICA 2. februarja, &scaron;tirideset dni po božiču praznujemo praznik Jezusovega darovanja v templju oz. svečnico. Po Mojzesovi postavi je morala vsaka mati, ki je rodila sina, &scaron;tirideseti dan po porodu priti v tempelj, tam darovati in se tako &raquo;očistiti&laquo;. Temu predpisu se je podredila tudi Marija, Jezusova mati, čeprav je Jezusa spočela in rodila devi&scaron;ko. Po stari navadi ta dan blagoslavljamo tudi sveče, ki nas spremljajo skozi celotno leto. Lepo povabljeni k svetim ma&scaron;am in k blagoslovu sveč. 2. februarja pa v Cerkvi praznujemo tudi dan posvečenega življenja, ko na poseben način praznujejo vsi redovniki in redovnice, ki so svoje življenje darovali in posvetili Bogu. Spomnimo se v molitvi vseh teh pogumnih oseb, &scaron;e posebej s. Barbare, ter molimo za nove redovne poklice. NAVODILA ZA OBHAJANJE SVETIH MA&Scaron; V ČASU BOLEZNI COVID-19 Zaradi vedno večjega &scaron;tevila okužb vas &scaron;e enkrat spomnim in povabim k molitvi za zaustavitev &scaron;irjenja virusa ter k molitvi za vse bolne in vse zdravstvene delavce. Prav tako prosim, da se &scaron;e vedno držimo veljavnih ukrepov: razkuževanje, pravilno no&scaron;enje maske in vzdrževanje varnostne razdalje. &Scaron;e vedno je za obisk bogoslužja potreben PCT pogoj. Zahvaljujem se vsem, ki to vestno upo&scaron;tevate. &nbsp; ZANIMIVOST IZ PRETEKLOSTI Ob raziskovanju časa gradnje cerkve, sem na&scaron;el tudi Večno pratiko od gospodarstva iz leta 1791, ki jo je napisal g. Anton Breznik. V njej je tudi nekaj navodil, kako se varovati pred kugo. Dr. Minderer svetuje: Kadar je zrak vlažen in nevarnost kuge, takoj zjutraj umij svoj obraz, usta in u&scaron;esa z dobrim kisom. Herrennicus je dejal: Za&scaron;čiti usta. Vzemi en kos dobre rabarbare ali repuha v usta in ne pojdi iz hi&scaron;e ali k bolniku s praznim želodcem. Za odpornost pratika priporoča drobljen divji česen s kisom vsako jutro na te&scaron;če in kasneje česen z vinsko juho. Najde pa se tudi kak&scaron;en bolj vraževeren nasvet: Stolci suho kroto v prah in to nosi okrog vratu v pisani ruti. 230 let razlike in znanstveniki nam priporočajo podobne ukrepe: razkuževanje, za&scaron;čito obraza in dvig odpornosti. Res lahko vidimo, da &scaron;e kako velja rek: zgodovina se ponavlja. &nbsp; 200-LETNICI NAPROTI V tej &scaron;tevilki Odmeva se bomo ustavili ob gospodarskih razmerah v času gradnje župnijske cerkve. Ljudje v teh krajih so bili skoraj vsi kmetje. Nekaj let pred začetkom gradnje je prosvetljena vladarica Marija Terezija s svojimi reformami spodbujala h gnojenju, saj to izbolj&scaron;a rast in tudi končni pridelek, uvedla pa je v celotnem cesarstvu tudi nove vrtnine (npr. krompir). Prav tako je bilo večina ljudi &scaron;e neizobraženih in nepismenih, čeprav je ista vladarica uvedla obvezno &scaron;olstvo, ki pa se je počasi uveljavljalo. Kak&scaron;nih strojev takrat &scaron;e ni bilo. V Angliji se je začela industrijska revolucija v letu 1760, vendar je bilo potrebno precej let, preden se je tehnologija raz&scaron;irila po Evropi. Nekak&scaron;en simbol te revolucije so bili parni stroji. Prvi parni stroj na sedanjem ozemlju Slovenije je postavila ljubljanska rafinerija sladkorja leta 1835. Ta stroj je poganjal črpalko in dvigalo. O kak&scaron;nih strojih pri gradnji cerkve torej &scaron;e ne moremo govoriti. Župnijsko cerkev so gradili &raquo;na roke&laquo;. Pri prevozu gradbenega materiala so uporabili konje in vole, material so dvigovali s &scaron;kripci, gradbeni oder pa je bil verjetno zelo preprost skupek lesa. Zagotovo je sodelovalo več mojstrov, ki so pomagali na področjih, za katera so bili izučeni. Ob tem lahko &scaron;e bolj občudujemo vse, ki so s svojim delom in naporom pomagali pri gradnji cerkve. Kako pa so pokrili stro&scaron;ke gradnje? Zagotovo so nek del prispevali župljani sami. Dobr&scaron;en del stro&scaron;kov pa so verjetno pokrili razni meceni in premožni gosposki. V tistem obdobju je bilo pogosto, da so bogatej&scaron;i za nekak&scaron;no odkupitev namenili večje donacije za gradnjo cerkva daleč naokrog. Zagotovo pa sta precej prispevala tudi križni&scaron;ki red in družina Račić, ki je od leta 1750 že živela v dvorcu pod cerkvijo. Potrebno je &scaron;e omeniti, da je bila v tistem času gradnja cerkva cenej&scaron;a, saj so ves material zbrali iz bližnjih krajev (kamen, les, apno&hellip;). Oltarje in notranjo opremo pa je bilo potrebno naročiti in kupiti. &nbsp; JUBILEJNO LETO 2022 Leto 2022 je za na&scaron;o župnijo jubilejno, saj bo oktobra minilo 200 let od posvetitve župnijske cerkve. Na ta dogodek spominjajo posvetilni križi v cerkvi ter napis nad vhodom v zakristijo, ki pravi, da je župnijsko cerkev, 20. oktobra 1822 posvetil ljubljanski knezo&scaron;kof Avgu&scaron;tin Gruber, ko je bil tu župnik Kavalar. Leto, ki je pred nami, bo tako priprava na to pomembno obletnico. V oktobru nas bo obiskal nad&scaron;kof Stanislav Zore in nas ob tem pomembnem jubileju tudi nagovoril in spodbudil. Naj bo obletnica posvetitve priložnost za medsebojno povezovanje, v srcih pa obudimo hvaležnost za vse na&scaron;e prednike, ki so s svojimi darovi in delom zgradili to sveti&scaron;če. &nbsp; ZBIRANJE GRADIVA ZA RAZSTAVO Ker želimo v tem jubilejnem letu pripraviti tudi priložnostno razstavo o župnijski cerkvi in o najstarej&scaron;ih liturgičnih predmetih, želimo zbrati čim več gradiva. Če imate doma starej&scaron;e slike župnijske cerkve, njene okolice, podružničnih cerkva, procesij, potrete prej&scaron;njih duhovnikov ali kaj drugega povezano z župnijo vas prosim, da jih posodite župniji, da lahko naredimo kopijo za župnijski arhiv! S tem boste pomagali pri razstavi ter obogatili župnijski arhiv.http://zupnija-dolsko.rkc.si/index.php/content/display/329<![CDATA[Besede župnika]]>